Vprašanje:

V preteklih mesecih nam je v prodajalni z oblačili močno upadel mesečni promet. Posledično bi želeli trem od skupno desetih delavk s 1.7.odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ena izmed treh zaposlenih delavk, je trenutno na porodniškem dopustu in se vrne na delo 15.6. Ali lahko tej delavki odpovemo pogodbo o zaposlitvi s 1.7., tako kot ostalima dvema delavkama?

 

Odgovor:

V zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi nosečnici oz. staršem na splošno je potrebno upoštevati 115. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta člen v prvem odstavku določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki, ki doji otroka do enega leta starosti in staršem v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela, in še en mesec po izrabi tega dopusta. Drugi odstavek istega člena določa, da delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca. Tretji odstavek določa, da delavcem v tem času delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca ne more prenehati.

Navedene določbe pomenijo, da velja varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za doječe matere, vse dokler otrok ne dopolni enega leta starosti, prav tako pa so varovane matere v času trajanja starševskega dopusta (gre za porodniški dopust v trajanju 105 dni ter dodatni dopust za nego in varstvo otroka v trajanju nadaljnjih 260 dni) in še mesec dni po izrabi tega dopusta (kar je v Vašem primeru ključnega pomena). V tem času ni mogoče delavki vročiti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V kolikor delodajalec vroči odpoved pred nastopom starševskega dopusta, velja, da delovno razmerje v tem času ne more prenehati.

Kot izhaja iz primera, se delavka vrne na delo 15. junija, kar skladno z zgoraj navedenim pomeni, da takšni delavki ne morejo lastniki odpovedati pogodbe o zaposlitvi pred 15. julijem. Povedano drugače, delavki lahko torej v konkretnem primeru lastniki vročijo odpoved pogodbe o zaposlitvi šele 15. julija.

Potrebno je opozoriti tudi, da varstvo, ki ga omenjamo zgoraj, ni absolutno. Delodajalec lahko namreč odpove pogodbo o zaposlitvi tudi doječi materi/staršu, če so podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalec lahko v skladu z določbo 110. člena ZDR-1 delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:

– če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja;
– če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja;
– če je delavec kot kandidat v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela;
– če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti;
– če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela;
– če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku;
– če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo;
– če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

V kolikor je izpolnjen kateri izmed zgoraj naštetih pogojev po 110. členu ZDR, lahko torej delavki podajo lastniki odpoved pogodbe o zaposlitvi tudi pred 15. julijem, pri čemer izrecno opozarjamo, da je potrebno v tem primeru pridobiti predhodno soglasje inšpektorja za delo.

V kolikor ni izpolnjen noben izmed pogojev iz 110. člena ZDR-1 in želijo lastniki delavki odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, tako kot preostalima dvema delavkama, pa torej delavki, ki se vrne na delo s porodniškega dopusta, pogodbe o zaposlitvi ne morejo odpovedati pred 15. julijem.